Solar Roof Installation

Elke situatie is uniek. Daarom gaan wij graag met u in gesprek en maken een offerte op maat voor uw specifieke situatie.

Overview

Location

Goes Zeeland Netherlands

Land Area

17.24 Ha

Zoning

Agriculture

SDE

Approved

Installed Capacity DC

40 MW

De Reden Achter het Project

De gemeente Haarlemmermeer had de ambitie om aanzienlijkmeerduurzameenergiebinnenhaar eigen gemeente op tewekken. Hiervoorheeft de gemeenteraad op 14 mei 2020 het Beleidskader Haarlemmermeer Zonneveldenaangenomen, waarinzoekgebiedenwordenaangewezenvoor de bouw van zonneparken. Er is initiatiefgenomen om eenzonneparktebouwen op landbouwgrondenaan de IJweg in Hoofddorp. Dezepercelenmakendeeluit van het zoekgebiedvoorgrootschaligezonneparken in het bovengenoemdebeleidskader.

De realisatie van eenzonnepark op dezegronden is nietmogelijk op basis van het geldendebestemmingsplan op de locatie. In het geldendebestemmingsplanheeft de locatieeenagrarischebestemmingen er zijngeenafwijkingsbevoegdhedenvoor de bouw van eenzonnepark. Om de ontwikkelingjuridischmogelijktemaken, wordtgebruikgemaakt van de mogelijkheid om aftewijken van het bestemmingsplan met eenomgevingsvergunning. De huidigeruimtelijkeonderbouwing is opgesteldterrechtvaardiging van dezeafwijkingsprocedure.

Samenvatting van het Participatierapport van het Project

TRIO hechtveelbelangaaneengoederuimtelijkeensocialeintegratie van het zonnepark. Duidelijkecommunicatie met lokalebelanghebbenden, waaronderbewoners, is van grootbelang. Daaromhebben we in overleg met de Gemeente Haarlemmermeer onsParticipatie- enCommunicatieplanopgesteld. Dit plan toont alle mogelijkevormen van participatieen hoe we het proceszullenuitvoeren in overleg met de omgeving. Dit rapport dientalseenverslag van de uitkomst van de dialoog met de omgevingen de uitvoering van het participatieplan. Het proces is verdeeld in driefasen.Om eenvijverkoeltehoudenkan men:

Om eenvijver warm tehoudenkan men:

De acties om de watertemperatuur van de vijvertestabiliserenzijntegenstrijdig in de zomeren winter. Een ideaalsysteemmoetdaaromflexibelzijn. Een dakconstructiekanhelpen om de schommelingen in watertemperatuurteverminderen, maar is sterkafhankelijk van verschillendeaspecten van de constructie, zoals:

Uitdagingenen Doelstellingen

Oplossingenen PV