Greenhouse Installation

Elke situatie is uniek. Daarom gaan wij graag met u in gesprek en maken een offerte op maat voor uw specifieke situatie.

Delta Farms

Overview

Location

Kats, Zeeland, Netherlands

Land Area

20.92 Ha

Zoning

Agriculture

SDE

Approved

Installed Capacity

26 MW

De Reden Achter het Project

Topsy Baits is eenNederlandse producent van (zee)zagers (Nereis virens of Alitta virens) (~ 100 tonlevendewormen per jaar), die wordengebruiktalslevendaasenvoervoorvolwassenheid. Gedurende de afgelopenzomerszijn de temperaturenbovengemiddeldgeweestenalsgevolgdaarvanzijn de ondiepeproductievijvers (30 cm waterdiepte) regelmatigopgewarmd tot 28-32 °C. Ditheeftgeleid tot massalesterfteonder de zagerpopulaties (met verliezen tot 70% van de reguliereproductieafgelopenzomer). Topsy Baits is op zoeknaareenoplossingvoordezehogesterfte op basis van de temperatuureisen van de wormen. Daarom is eenliteratuuronderzoekuitgevoerdnaardezeeisen van Nereis virens. Op basis van gegevens in meer dan 20 peer-reviewed publicatieswordtgeconcludeerddat de watertemperatuur in N. virens-productiesystemenidealiterrond de 15-20 °C zoumoetenliggenendattemperaturenboven de 25°C gedurendelangereperiodesmoetenwordenvermeden. Aanbevelingenwordengedaanvoorsysteemaanpassingen om eenmeergematigdtemperatuurprofiel in de kweekvijverstebehouden.

Samenvatting van het RuimtelijkeOnderbouwingsrapport van het Project

Delta Farms heeft de intentie om de bestaandekweekbakkentebedekken met zonnepanelen. De zonnepanelenvoorkomendat de temperatuur in de kweekbakkentehoogwordt, wat de sterfte van zeeppierenvermindert. Bovendien draagt de installatie van de zonnepanelenbijaan de energietransitie in de regio. Er zijnookoptiesvoor het opvangen van regenwater op de zonnepanelen, wat kanbijdragenaan het oplossen van het zoetwaterprobleem in de regio.

In de toekomstigesituatiezullen de bestaandekweekbakkenwordenvoorzien van een dak bestaandeuiteenconstructie met duizendenzonnepanelen. Zonnepanelen met eentotaalvermogen van ongeveer 36 MWp zullenwordengeïnstalleerd. NetbeheerderStedinheefteentransportindicatieafgegeven, waaruitblijktdat er voldoendecapaciteitbeschikbaar is voor Delta Farms om duurzameenergieterugteleverenaan het netwerk. Eerderheeft Delta Farms eenmilieuvergunningaanvraagingediendvoor het plaatsen van het dak met schaduwnet, waarbij de RuimtelijkeKwaliteitscommissie van Noord-Beveland (welstand) positiefheeftgeoordeeld over de landschapsintegratie op 23 april 2021. Dus, dezelfde principes wordentoegepastvoor de plaatsing van de zonnepanelenvoor de landschapsintegratie.

De installatie van zonnepanelen door Delta Farms vindt plaats boven de huidige aquacultuurkweekbakken, waardoor de ladder van duurzame verstedelijking positief is beoordeeld. Bovendien is de beoogde installatie van zonnepanelen bij Delta Farms in overeenstemming met de Milieuvisie Zeeland 2021. Het is in lijn met een van de vier Ambities voor Zeeland in 2050. Het is ook in overeenstemming met de provinciale milieuverordening.

De beoogde installatie van zonnepanelen boven de kweekbakken van Delta Farms sluit aan bij de doelstellingen van de RES (Regionale Energiestrategieën). De zonnepanelen boven de kweekbakken zullen bijdragen aan de duurzame energiebehoefte van Zeeland voor de toekomst. Bovendien zorgen de beoogde zonnepanelen boven de kweekbakken voor zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, waarbij zonnepanelen worden gecombineerd met andere reeds aanwezige functies. De ontwikkeling is in overeenstemming met het beleid uit de Milieuvisie van Noord-Beveland. Zonnepanelen passen binnen een van de vier ambities: “Open en klimaatneutraal eiland: Noord-Beveland maakt de overgang naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig eiland.”

De overstap naar duurzame energie gaat niet ten koste van het landschap. Noord-Beveland koestert zijn open landschap, water en erfgoed. Bovendien is het gebied waar Delta Farms is gevestigd toegestaan om zich verder te ontwikkelen. De gemeente staat ook positief tegenover het meervoudig ruimtegebruik op de locatie van het aquacultuurcluster.

De effecten op de relevante milieu- en milieueffecten zijn positief beoordeeld. Bedrijven- en milieuzonering, geluid, externe veiligheid, ecologie, stikstofdepositie, EIA-beoordeling, archeologie, luchtkwaliteit en bodem vormen geen enkel probleem voor de installatie van zonnepanelen. Ook de reflectie van zonnepanelen op het verkeer op de aangrenzende N256 is specifiek onderzocht. Omdat er diep gestructureerd glas met een antireflecterende coating in de zonnepanelen zit, zullen de zonnepanelen geen problemen veroorzaken voor de verkeersveiligheid.

Het project is financieel haalbaar met behulp van de SDE++ subsidie. De financiële levensvatbaarheid van het project is positief beoordeeld. Ook de sociale haalbaarheid van het project is voldoende gedekt en positief beoordeeld. Al met al vertegenwoordigt de beoogde plaatsing van zonnepanelen boven de kweekbakken van Delta Farms een goede ruimtelijke ordening.